Projekt
MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 13 Liptovský Mikuláš

Aktuality

Rozhodnutie o prijatí
25.04.2016

 Riaditeľstvo Materskej školy Komenského13, Liptovský Mikuláš oznamuje zákonným zástupcom , že rozhodnutia o prijatí (neprijatí) detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 bude vydávať v termíne od 25. 04. 2016 do 29. 04. 2016.

Zimné prázdniny
16.12.2014

Materská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš bude počas zimných prázdnin v čase od 22. 12. 2014 do 06. 01. 2015 pre nízky počet prihlásených detí

ZATVORENÁ.

Prevádzka MŠ začne 07. 01. 2015.

Za porozumenie ďakujeme.

Beata Grešová

Riaditeľka MŠ

 

Výberové konanie
26.04.2014

Mesto Liptovský Mikuláš 

 
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 
vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogického zamestnanca na obsadenie funkcie - riaditeľ / riaditeľka materskej školy. 
 
Viac informácií v sekcii Dôležité dokumenty na stiahnutie

 

OZNAM
29.01.2014
Občianske združenie Púpavienky pri Materskej škole Komenského 13, Liptovský Mikuláš ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktoré sa rozhodli poukázať 2 %, prípadne 3% z dane v prospech našej organizácie. Poukázané finančné prostriedky chceme použiť na dofinancovanie zostavy preliezačiek na školskom dvore. Vyhlásenie nájdete na našej web stránke – www.mskomenskeho13.sk, tiež u triednych učiteliek. S poďakovaním B. Grešová, štatutár OZ.
Zimné prázdniny
22.12.2013

Materská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš bude v čase zimných prázdnin pre nízky počet prihlásených detí od 23. 12. 2013 do 07. 01. 2014 zatvorená. Prevádzka MŠ začne 08. 01. 2014 – v stredu.

Zoznam detí š.r. 2013/2014
31.08.2013

Zoznam detí na školský rok 2013/2014 rozdelený podľa tried

Zoznam detí na stiahnutie

Výberové konanie
07.05.2013
Deň Zeme
26.04.2013

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 1. TRIEDA.
09.04.2013
Blížili sa jedny z najkrajších sviatkov roka – Veľká noc. Aj naša MŠ sa aktívne zapojila do príprav osláv sviatkov .Formou tvorivých dielní pani učiteľky 1. triedy zorganizovali dňa 14. 03. 2013 vo svojej triede a za spolupráce rodičov zdobenie veľkonočných kraslíc rôznymi výtvarnými technikami. Radosť detí zo zdobenia bola dôkazom vydarenej akcie, len škoda, že sa jej zúčastnilo tak málo rodičov.

Učiteľky 1. triedy.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 3. TRIEDA.
09.04.2013
S príchodom blížiacich sa sviatkov jari uskutočnili pani učiteľky 3. triedy, 20. marca 2013 tvorivé dielne pre rodičov s deťmi. Deti s pomocou rodičov, s použitím rôzneho materiálu a techník mali možnosť vyrobiť rôzne druhy kraslíc. Pritom navzájom komunikovali o zvykoch a tradíciách v rodinách, upevňovali si rodinné väzby a vzťahy, nadväzovali vzájomné kontakty medzi rodinami. Vysoká účasť a pozitívne ohlasy rodičov a detí nám bola zadosťučinením. Naopak, sklamaním bolo neprimerané správanie sa jednej mamičky, ktorá nepochopila cieľ nášho stretnutia a znegovala vzájomnú spoluprácu rodiny a materskej školy.

Učiteľky 3. triedy.
SVETOVÝ DEŇ VODY
09.04.2013
V rámci Svetového dňa vody( 22. marec) sme 25. marca 2013 na našej MŠ v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši zorganizovali spoločné stretnutie. Deti sa oboznámili so zvieratkami, ktoré žijú pri vode a v nej. Dozvedeli sa, ako a kde putuje kvapka vody, keď dopadne na zem, prijateľnou formou získali informácie o dôležitosti ochrany živej a neživej prírody, prírodných zdrojov. V tvorivých dielňach zase premieňali papiere na rieky plné rýb, vodných rastlín, vtákov. Kvapka vody, ktorú sme si nalepili na svoje tričko nám aj po ukončení stretnutia pripomínala príjemne a užitočne strávené chvíle v spoločnosti zamestnancov múzea. Ďakujeme.

Učiteľky 1. triedy.
ZVEREJŃOVANIE INFORMÁCIÍ O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH
01.02.2013
Podľa zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011, ktorý uložil v § 11a povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných  pracovných  miestach  pedagogických a odborných zamestnancov.
 
MŠ  Komenského 13, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
informuje, že k 01. 01. 2013  nemá žiadne voľné miesto na pozícii pedagogický zamestnanec.
 
Viacboj všestrannosti
02.01.2013

Dňa 8. 11.2012 usporiadal Okresný zväz viacbojov všestrannosti v spolupráci s Mestskou políciou a Centrom voľného času v Liptovskom Mikuláši regionálnu halovú súťaž vo viacbojoch všestrannosti pre deti predškolského veku. Našu materskú školu reprezentovali deti najstaršej vekovej skupiny. Družstvo tvorili: Emma Húsková, Viktória Medvecká, Laura Repčeková, Tomáš Korček, Jakub Ševčík, Juraj Kovalčík. Deti súťažili v troch súťažných disciplínach: beh na 2 krát 10 m, hod loptou z miesta, skok do diaľky z miesta. Dosiahli sme pozitívne výsledky. Viktória Medvecká obsadila v kategórii  dievčatá II  2. miesto. Srdečne blahoželáme! 

OZNAM
19.12.2012
V čase od 22. 12. 2012 do 04. 01. 2013 bude materská škola zatvorená, pre nízky počet prihlásených detí. Prevádzka MŠ začne 07. 01. 2013.
 
V termíne od 02. 01. 2013 do 04. 01. 2013 bude v prevádzke Materská škola Čs. brigády, ktorá podľa potreby zabezpečí dochádzku  detí aj z našej materskej školy.
                       
Ďakujem za porozumenie.        
 
Beata Grešová
Riaditeľka MŠ
 
OZNAM
22.11.2012

Materská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš, v zastúpení riaditeľkou Mgr. Beatou Grešovou oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, že dňa 20. 11. 2012 bolo na riaditeľstvo MŠ štrajkovým výborom ZO OZ PŠaV doručené oznámenie o vyhlásení štrajku, ktorého sa zúčastnia všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. Z tohto dôvodu bude prerušená prevádzka MŠ dňa 26. 11. 2012 (pondelok ). Prevádzka MŠ bude opäť obnovená dňa 27. 11. 2012( utorok).

 

Beata Grešová
Riaditeľka MŠ

OZNÁMENIE O ŠTRAJKU
10.09.2012

Základná organizácia pri RADE ZO OZ PŠaV so sídlom:

Materská škola ‚ Komenského 13, 031 01 Liptovský Mikuláš

 
Vyhlásenie a začatie štrajku
na deň 13. September 2012 od 6.00 hod. do 18.00 hod (štvrtok)
 
 
Dôvodom vyhlásenia štrajku je, nenaplnenie požiadaviek zväzu v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapitole školstva na rok 2013.
Ciel’om štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov škől a školských zariadení v Slovenskej republike, aby sa zlepšila ich zlá sociálno-ekonomická situácia a pracovné podmienky.
 
 
RADA ZÁKLADNÝCH ORCANlZÁCIÍ
OZ PŠaV na Slovensku
Nábrežie 4. apríla 1936/23
031 01 Liptovský Mikuláš
OZNÁMENIE O ŠTRAJKU
10.09.2012
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 13. 09. 2012 v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. bude prebiehat’ ohlásený štrajk, počas ktorého bude prevádzka Materskej školy zatvorená.
Nakoľko ciel’om štrajku je obhajovat’ záujmy a práva členov a zamestnancov škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, aby sa zlepšila ich zlá sociálno-ekonomická situácia a pracovné podmienky, Rada školy pri Materskej škole Komenského 13, Liptovský Mikuláš vyjadruje podporu a súhlasí s vyhlásením štrajku.
 
Mgr. Katarína Nemcová
predseda rady školy
V Liptovskom Mikuláši, 10.9.2012
Začiatok školského roka 2012/2013
30.07.2012

Školský rok 2012/2013 začína 1. septembra 2012. Brány našej materskej školy sa otvárajú 3. septembra 2012 (pondelok)

prevádzka počas letných prázdnin
01.07.2012

Prevádzka počas letných prázdnin od 16.7.2012 do 27.7.2012, od 6.00 hod. do 16.30hod.

Odhlasovanie detí zo stravy v čase neprítomnosti do 6.15 hod. na MŠ Komenského.

Leto!
29.06.2012

Príjmené prežitie letných dní, plných radosti a oddychu Vám želá kolektív zamestnancov MŠ

Púpavienky z lásky
22.05.2012

Srdečne Vás všetkých pozývame na Deň detí 31. 5. 2012 do materskej školy a na Deň rodiny 13. 6. 2012 do domu kultúry, viac informácií na plagáte.